Hướng dẫn Cách khai phí D/O phí vệ sinh cont và phí CIC/EIS trên tờ khai hải quan- Hiện tại không cần khai nữa

elegantteam

Member
Bài viết
35
Reaction score
12
cập nhật nốt vào đây cho đủ:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 797/TCHQ-TXNK
V/v xác định trị giá hải quan
Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
Liên quan đến việc điều chỉnh cộng các khoản chi phí của hãng vận chuyển, hãng tàu vào trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại 5475/TCHQ-TXNK ngày 20/9/2018 hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện. Theo đó, đối với các khoản phí phát sinh mà người nhập khẩu phải trả cho đơn vị vận chuyển khi làm thủ tục nhận hàng tại cảng, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện thì cộng bổ sung vào trị giá hải quan. Tuy nhiên đến nay Tổng cục Hải quan vẫn nhận được nhiều phản ánh, vướng mắc của doanh nghiệp về nội dung này.

Để thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp khi xác định và khai báo trị giá hải quan cho hàng hóa nhập khẩu, nếu doanh nghiệp phải trả khoản tiền về các khoản phí này (phí DO, CIC, vệ sinh container... - gọi tắt là các khoản phí nội địa local charges) và khoản tiền này chưa bao gồm trong tổng số tiền mà doanh nghiệp thực thanh toán cho người bán hàng hóa thì doanh nghiệp không phải điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan; trường hợp số tiền này đã bao gồm trong tổng số tiền thực thanh toán cho người bán hàng hóa nhưng doanh nghiệp có chứng từ hợp pháp để xác định chính xác số tiền phí thì được trừ các khoản phí này khỏi trị giá giao dịch của hàng hóa; trường hợp số tiền này đã bao gồm trong tổng số tiền thực thanh toán cho người bán và Công ty không có chứng từ hợp pháp để xác định chính xác số tiền phí thì không được trừ khoản tiền phí này ra khỏi trị giá hải quan
Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTSTQ, Vụ TT-KT (để biết và t/h);
- Lưu: VT, TXNK (Hằng-3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái
 

Thanh Tâm Nguyễn

New Member
Bài viết
25
Reaction score
5
Dear chủ thới bài viết,
Em hỏi chút, cai này là từ 2018-> giờ còn áp dụng nữa ko bác.?

Thanks,
 

Oscar Le

Moderator
Bài viết
1,708
Reaction score
1,307

Banner

TÌM THÀNH VIÊN

Top