Chia sẻ HỐI PHIẾU TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ

nhattao

Active Member
Bài viết
167
Reaction score
151
 • Hối phiếu (Bill of exchange, draft):
“Hối phiếu là 1 tờ mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện do 1 người ký phát cho người khác, yêu cầu người này khi đến 1 thời hạn nhất định hoặc 1 thời hạn có thể xác định trong tương lai phải trả 1 số tiền nhất định cho 1 người nào đó, hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác, hoặc trả cho người cầm hối phiếu” (Luật hối phiếu 1882 của Anh)
 • Chức năng:
- Là phương tiện thanh toán: giúp người bán đòi tiền người mua và giúp người chuyển tiền trả nợ cho người bán;
- Là phương tiện đảm bảo: hối phiếu là chứng từ có giá do đó nó có thể mua bán, cầm cố, thế chấp,...
- Là phương tiện cung cấp tín dụng: Vì hối phiếu là 1 chứng từ có giá nên nó có thể là công cụ hữu hiệu trong việc cung ứng các khoản tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng.
 • Đặc điểm:
- Tính trừu tượng: trong hối phiếu không ghi nội dung của quan hệ tín dụng, nguyên nhân phát sinh ra hối phiếu;
- Tính bắt buộc trả tiền: người bị ký phát bắt buộc phải trả tiền theo đúng nội dung ghi trên hối phiếu. Người trả tiền không được viện những lý do riêng giữa mình và người ký phát hoặc với người ký hậu hối phiếu để từ chối thanh toán;
- Tính lưu thông của hối phiếu: Hối phiếu có thể chuyển nhượng 1 hoặc nhiều lần trong thời hạn của nó..
 • Phân loại hối phiếu:
*** Căn cứ vào thời hạn thanh toán:
 • Hối phiếu trả ngay (Sight Bill): người bị ký phát phải thanh toán cho người cầm phiếu ngay khi nhìn thấy hối phiếu. Là những hối phiếu không quy định thời hạn thanh toán.
 • Hối phiếu có kỳ hạn (Usance Bill): người ký phát hối phiếu có thể quy định thời hạn thanh toán theo các cách: trả sau 1 thời hạn nhất định kể từ ngày ký phát hối phiếu, hay trả sau 1 thời hạn nhất định kể từ ngày giao hàng, hay trả tại 1 ngày cụ thể trong tương lai,….Các hối phiếu có kỳ hạn phải được xuất trình để ký chấp nhận nếu cần.
*** Căn cứ vào chứng từ kèm theo:
 • Hối phiếu trơn (Clean Bill): người trả tiền không kèm theo chứng từ thương mại (chứng từ về hàng hóa).
 • Hối phiếu kèm chứng từ (Documentary Bill): Người trả tiền phải trả tiền hối phiếu hoặc ký chấp nhận trả tiền vào hối phiếu rồi mới được nhận chứng từ thương mại.
*** Căn cứ vào tính chất chuyển nhượng:
 • Hối phiếu đích danh (Nominal Bill): ghi rõ tên người hưởng lợi.
 • Hối phiếu vô danh (Bearer Bill hay Nameless Bill): không ghi tên người hưởng lợi ở mặt trước hối phiếu mà chỉ ghi trả cho người cầm phiếu. Đối với loại hối phiếu này thì ai giữ nó sẽ là người hưởng lợi. Và được chuyển nhượng tự do.
 • Hối phiếu theo lệnh (To Order Bill): là hối phiếu có ghi “pay to the order of…” (trả theo lệnh của…), được chuyển nhượng dưới hình thức ký hậu nên được sử dụng phổ biến trong thanh toán quốc tế.
*** Căn cứ vào người ký phát hối phiếu:
 • Hối phiếu thương mại (Trade Bill): Do người XK, người cho vay ký phát đòi tiền người NK hoặc ngân hàng mở L/C.
 • Hối phiếu ngân hàng (Bank Bill): Là hối phiếu do ngân hàng phát hành ra lệnh cho ngân hàng đại lý thanh toán 1 số tiền nhất định cho người hưởng lợi chỉ định trên hối phiếu. Loại này không chuyển nhượng.
*** Căn cứ vào trạng thái chấp nhận:
 • Hối phiếu chưa được ký chấp nhận: Do chưa ký chấp nhận, nên người bị ký phát chưa bị ràng buộc nghĩa vụ thanh toán hối phiếu, tuy nhiên việc từ chối thanh toán hay từ chối ký chấp nhận nếu trái với pháp luật thì người bị ký phát có thể bị kiện ra tòa. Khi hối phiếu chưa được ký chấp nhận, thì người ký phát có nghĩa vụ thanh toán cho người cầm phiếu.
 • Hối phiếu đã được ký chấp nhận: Sau khi ký chấp nhận, người bị ký phát ngay lập tức bị ràng buộc trách nhiệm phải thanh toán hối phiếu khi đến hạn.
*** Căn cứ vào loại tiền ghi trên hối phiếu:
 • Hối phiếu nội tệ
 • Hối phiếu ngoại tệ
NỘI DUNG TRÊN HỐI PHIẾU

Theo Luật thống nhất về hối phiếu (ULB), hối phiếu có giá trị pháp lý khi có các nội dung sau:

1. Tiêu đề hối phiếu: phải ghi chữ “Hối phiếu” (Bill of Exchange, có khi được viết tắt là Exchange hoặc Draft). Tiêu đề viết bằng tiếng Anh thì toàn bộ nội dung phải viết bằng tiếng Anh.

2. Số tiền và loại tiền: Số tiền phải ghi rõ ràng, đơn giản, đúng tập quán quốc tế, được ghi cả bằng số và bằng chữ.
Chú ý: Số tiền trên hối phiếu không được vượt quá số tiền ghi trên hóa đơn và số tiền ghi trong thư tín dụng (L/C). Nếu số tiền ghi bằng số và bằng chữ khác nhau thì căn cứ vào số tiền ghi bằng chữ.

3. Ðịa điểm ký phát hối phiếu: Trong trường hợp hối phiếu không ghi địa điểm ký phát thì địa chỉ ghi bên cạnh tên người ký phát là địa điểm thành lập hối phiếu.

4. Ðịa điểm trả tiền: Nếu trên hối phiếu không ghi địa điểm trả tiền thì địa chỉ ghi bên cạnh người trả tiền là địa điểm trả tiền của hối phiếu.

5. Trên hối phiếu phải ghi rõ: Trả theo lệnh của ... (Pay to the order of...)

6. Kỳ hạn trả tiền của hối phiếu:

- Trả tiền ngay: hối phiếu ghi: Trả ngay khi nhìn thấy bản thứ nhất của hối phiếu này [At sight of this first Bill of Exchange]

- Trả tiền sau:
 • Trả sau 1 số ngày kể từ ngày nhận hối phiếu: Trả 30 ngày sau khi nhìn thấy (At 30 days after sight)
 • Trả sau 1 số ngày kể từ ngày giao hàng: Trả 30 ngày sau khi ký vận đơn (At 30 days from Bill of Lading date)
 • Trả sau 1 số ngày kể từ ngày kí phát hối phiếu: Trả sau 30 ngày kể từ ngày kí phát hối phiếu (At 30 days from Bill of Exchange date).
7. Người hưởng lợi hối phiếu: Ghi đầy đủ họ tên và địa chỉ của người hưởng lợi. Ðối với hối phiếu thương mại, người hưởng lợi là người XK và cũng có thể là 1 người khác do người hưởng lợi chỉ định.

8. Người trả tiền hối phiếu: Ghi đầy đủ họ tên và địa chỉ của người trả tiền của hối phiếu vào góc dưới bên trái của hối phiếu.

9. Người ký phát hối phiếu: Người ký phát hối phiếu phải ký tên ở góc dưới bên phải của tờ hối phiếu bằng chữ ký thông dụng trong giao dịch. Các chữ ký dưới dạng in, photocopy và đóng dấu... mà không phải viết tay đều không có giá trị pháp lý.

Việc ký phát hối phiếu không loại trừ sự uỷ quyền. Người được uỷ quyền ký phát hối phiếu phải thể hiện sự uỷ quyền ngay bên cạnh chữ ký của mình.
Ngôn ngữ của hối phiếu là ngôn ngữ nào thì ngôn ngữ thể hiện sự uỷ quyền phải là ngôn ngữ ấy, điều quy định này tạo điều kiện dễ dàng cho người có liên quan đến hối phiếu thấy có sự uỷ quyền về việc thành lập hối phiếu đó.
1.jpg
2.jpg
3.jpg


Nguồn: Advantage Logisticz
 

Tìm thành viên

Top