lệnh giao hàng

  1. Chia sẻ Lệnh giao hàng – Delivery order (D/O)

    Lệnh giao hàng là gì? Lệnh giao hàng – Delivery order (viết tắt là D/O) là chứng từ nhận hàng mà hãng tàu/ Forwarder cấp cho consignee để tiến hành nhận hàng sau khi có thông báo hàng đến. D/O có thể hiểu đơn giản đó là giấy chỉ thị cho người đang giữ hàng (giám sát kho hàng hoặc cảng biển) bàn...
Top